Index

Woordenboek

Index

Begrip

A
aanzegverplichting
afroepcontract
afspiegelingsbeginsel
afvloeiingsregeling
ambtenarenrecht
anciënniteitsbeginsel
arbeidscontract
arbeidsgeschikt
arbeidsongeschikt
arbeidsongeschiktheid
arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomsten
arbeidsrecht
arbeidsrelatie
arbeidsverhouding
arbeidsvoorwaardenregeling (avr)
arbeidsvoorwaardenreglement
arbo-arts
AVR
B
bedrijfs-cao
bedrijfsarts
bedrijfsfusie
bedrijfsovername
bedrijfstak-cao
bevallingsuitkering
bevallingsverlof
bezwaar
bezwaarprocedure
bezwaarschrift
billijke vergoeding
C
cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
collectief ontslag
collectieve arbeidsovereenkomst
concurrentiebeding
concurrentieverbod
conversie
D
deeltijdontslag
detachering
doorbetaling loon
draaideurconstructie
dringende reden
E
eenzijdige beëindiging
G
geheimhouding
geheimhoudingsbeding
geheimhoudingsbepaling
geheimhoudingsclausule
geheimhoudingsovereenkomst
geheimhoudingsplicht
gemengde overeenkomst
gewichtige reden
gezag
gezagsrelatie
gezagsverhouding
goed werkgeverschap
gouden handdruk
K
kantonrechtersformule
kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijke opzegging
ketenregeling
L
loonbetalingsverplichting
loondoorbetaling
M
medezeggenschap
methode de Blécourt
MUP-contract
N
non-concurrentiebeding
nulurencontract
O
ondergeschiktheid
ondernemingsoverdracht
ondernemingsraad (OR)
onregelmatige opzegging
ontbinding arbeidsovereenkomst
ontbindingsvergoeding
ontbindingsverzoek
ontslag
ontslag op staande voet
ontslagvergoeding
oproepcontract
opvolgend werkgeverschap
opvolgende werkgevers
opzegging arbeidsovereenkomst
opzegtermijn
opzegverbod
OR
overdracht van onderneming
overgang van onderneming
P
passende arbeid
personeelsreglement
personeelsvergadering
personeelsvertegenwoordiging
plichtsverzuim
proeftijd
proeftijdbeding
PVT
R
reeks arbeidsovereenkomsten
relatiebeding
S
stoelendansmethode
T
termijn opzegging
terugkeergarantie
terugkeerregeling
U
uitzendbeding
uitzendbureau
uitzendcontract
uitzendkracht
uitzendovereenkomst
V
vakantie
vakantiebijslag
vakantiedag
vakantiegeld
vakantietoeslag
verbod op opzegging
vertrekpremie
Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
vrije dagen
W
weigerambtenaar
werkgeversverklaring
Wet Stap
Wet Stimulering arbeidsparticipatie
WIA-uitkering
wijzigingsbeding
Z
ziekteverzuim
zorgplicht werkgever
zwangerschapsuitkering
zwangerschapsverlof
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media