Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Reorganisatie

Een reorganisatie is een door de werkgever georganiseerde verandering in diens organisatie. De aanleiding van een reorganisatie kan gelegen zijn in matige economische omstandigheden, kwaliteitsdrijfveren of de wens van een werkgever om diens onderneming beter op een veranderende markt aan te sluiten. Vaak wordt een reorganisatie gecombineerd met het ontslag van meerdere werknemers.

Afspiegelingsbeginsel

Als een werkgever wegens bedrijfseconomische omstandigheden werknemers wil ontslaan zal hij de werknemers die worden ontslagen moeten selecteren aan de hand van het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Per categorie en onderling uitwisselbare functies zullen, per leeftijdscategorie, de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag moeten worden voorgedragen.

De stoelendansmethode

In principe moet bij een reorganisatie het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Indien functies in het geheel worden opgeheven en er nieuwe functies worden gecreëerd, is het ook mogelijk alle werknemers die de oude functies vervulden boventallig te verklaren en ze te laten solliciteren naar de nieuw gecreëerde functies. Op deze wijze hoeft de afspiegelingsmethode niet te worden toegepast en heeft de werkgever de mogelijkheid om werknemers te selecteren die inhoudelijk het meest geschikt zijn voor de betreffende functies.

Ten onrechte gebruik stoelendansmethode

Omdat de stoelendansmethode vaak aantrekkelijker lijkt voor werkgevers dan de afspiegelingsmethode wordt deze methode soms ten onrechte toegepast. Het UWV kijkt daarom streng naar de vraag of de functies wel echt zijn opgeheven en niet bijvoorbeeld slechts zijn hernoemd naar een andere functienaam.

Medezeggenschap

Via medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid. Bij een kleinere onderneming (10 tot 25 werknemers) kan die invloed via een personeelsvereniging worden uitgeoefend. Bij een onderneming met meer dan 50 werknemers is het verplicht een ondernemingsraad op te richten. De werkgever moet de ondernemingsraad advies vragen over sommige te nemen besluiten. Over sommige zaken heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht.

Sociaal Plan

Een sociaal plan bevat regelingen en voorzieningen die van toepassing zijn op werknemers bij een reorganisatie. Zo bepaalt een sociaal plan voorzieningen die betrekking hebben op herplaatsingsmogelijkheden binnen of buiten het eigen bedrijf, maar ook afvloeiingsregelingen worden in een sociaal plan vastgelegd. Een sociaal plan komt in principe tot stand na overleg tussen werkgever, ondernemingsraad en/of de vakbonden.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media