Transitievergoeding berekenen

Sinds 1 juli 2015 kunnen werknemers die onvrijwillig uit dienst treden aanspraak maken op een transitievergoeding indien zij minimaal twee jaar in dienst zijn geweest. Deze vergoeding is erop gericht de gevolgen van ontslag voor de werknemer te compenseren én om de overgang (transitie) naar een andere baan te vergemakkelijken.

De transitievergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2017 maximaal € 77.000,- (bruto). Indien het jaarsalaris van de werknemer meer bedraagt, zal de vergoeding ten hoogste één bruto jaarsalaris bedragen.

 

Via onderstaande transitievergoedingsrekentool kunt u de hoogte van de transitievergoeding berekenen.

 

Vul hier de datum in waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit is veelal de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin voor het laatst gewerkt is. Let op: deze datum kan nooit liggen vóór 1 juli 2015 (de datum van inwerkingtreding van de wetgeving m.b.t. de transitievergoeding).


janee

Van een kleine werkgever is sprake als de werkgever in de tweede helft van het jaar voorafgaand aan het jaar van het ontslag gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.


janee

Van een bedrijfseconomisch ontslag is sprake in een geval van ontslag als gevolg van een slechte financiële situatie van de werkgever.


€ per

Het bruto-inkomen is het inkomen voordat er belasting is afgetrokken. U vindt dit bedrag op de loonstrook.


%

Het wettelijke percentage voor vakantiegeld is vastgesteld op 8% bovenop het bruto inkomen. Er kan ook een hoger percentage overeen worden gekomen. Dit staat dan in de arbeidsovereenkomst.


Een vaste eindejaarsuitkering kan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of in een aparte overeenkomst.


Hierbij kan worden gedacht aan overwerkvergoedingen of ploegentoeslagen.


Onder variabele loonbestanddelen wordt verstaan: bonussen, winstuitkeringen en variabelen eindejaarsuitkeringen. Vul hiervan het gemiddelde in van dergelijke variabele loonbestanddelen over de afgelopen drie jaar.Inschrijven

 

 

Aan de uitkomst van deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media