Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Redenen voor ontslag op staande voet

De wet kent geen limitatieve opsomming van het begrip dringende reden. Er worden wel een aantal voorbeelden genoemd. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld dronkenschap of diefstal op het werk. Daarnaast komen grove belediging van de werkgever en valsheid in geschrifte door de werknemer onder omstandigheden voor een ontslag op staande voet in aanmerking.

Dringende reden versus gevolgen van het ontslag

Of er sprake is van een dringende reden hangt steeds af van alle omstandigheden van het geval. Hierbij moet de ernst van de dringende reden worden afgewogen tegen de gevolgen van een ontslag op staande voet voor de werknemer.

Ontslag moet onverwijld worden medegedeeld aan werknemer

De dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer en dient schriftelijk te worden bevestigd. Dit vereiste dient ervoor om te waarborgen dat het de werknemer onmiddellijk duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen hebben geleid tot het beëindigen van het dienstverband. Ten aanzien van de ‘onverwijldheid’ geldt, dat ontslag dient te worden gegeven zo snel mogelijk nadat de reden voor het ontslag op staande voet zich heeft voorgedaan.

Ontslagreden gebaseerd op medegedeelde reden

De medegedeelde reden voor het ontslag op staande voet fixeert in het beginsel de ontslagreden. Later opgegeven redenen kunnen derhalve niet bij de beoordeling van het ontslag worden meegewogen evenmin kan een ontslagreden later worden gewijzigd. Het is derhalve van belang om de ontslagreden duidelijk op papier te zetten.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media