Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Ontslag via kantonrechter

Een werkgever heeft sinds 1 juli 2015 niet meer de vrijheid om zelf de route voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst te kiezen. De route wordt bepaald door één van de twee ontslaggronden:
• Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid, zal in beginsel via het UWV verlopen.
• Bij beëindiging van het dienstverband wegens gewichtige redenen zal de werkgever de kantonrechter moeten vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hierbij kan gedacht worden aan disfunctioneren of een arbeidsconflict. Deze procedure zal hieronder nader uiteen worden gezet.

Ontbindingsverzoek ontslag door gewichtige reden(en)

De werkgever zal de gewichtige redenen moeten onderbouwen in een ontbindingsverzoek. Hierin zal een werkgever in beginsel ook aannemelijk moeten maken dat er (binnen een redelijke termijn) geen mogelijkheden zijn tot herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing. De werknemer kan een schriftelijk verweer tegen het ontbindingsverzoek indienen.

Zitting naar aanleiding van ontbindingsverzoek

De rechtbank zal vervolgens een datum bepalen voor een zitting (‘mondelinge behandeling’). Beide partijen krijgen hier de kans hun standpunten toe te lichten en te reageren op de argumenten van de andere partij. De rechter zal vervolgens vragen stellen aan de partijen (zowel aan de gemachtigden als aan de werkgever en werknemer).

De rechter zal partijen vragen ‘de gang op te gaan’

Niet zelden zal de rechter daarop aan de partijen vragen ‘de gang op te gaan’ en te bekijken of ze het niet alsnog eens kunnen worden. Hierbij komt het voor dat de rechter de partijen eerst zijn voorlopige oordeel over de zaak geeft, ten behoeve van houvast. Komen de partijen er niet uit, dan wordt de zitting voortgezet.

Rechter doet beschikking

De rechter zal vervolgens nog enkele afsluitende vragen stellen en aangeven binnen welke termijn de schriftelijke uitspraak volgt. Deze uitspraak wordt ‘beschikking’ genoemd. Hierin is opgenomen óf de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, per wanneer en of er een vergoeding verschuldigd is.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media