Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Ontslag bestuurder

Een statutair bestuurder heeft een speciale juridische status. Anders dan een reguliere werknemer heeft hij zowel een ondernemingsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke verbintenis met de vennootschap. Deze verbintenissen zullen hier allebei aan de orde komen.

AVA bepaalt nieuwe statutair bestuurder

Benoeming van de eerste statutair bestuurder van een vennootschap vindt plaats in de oprichtingsakte van de vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft veelal de bevoegdheid om een nieuwe statutair bestuurder te benoemen. Bij grotere vennootschappen met een zogenaamd two-tier board ligt deze bevoegdheid bij de raad van commissarissen (RvC).

Rechtsgeldig benoemingsbesluit vereist

Een rechtsgeldig benoemingsbesluit is vereist voor de benoeming van een statutair bestuurder. Een dergelijk besluit is vormvrij. Dit betekent dat een overeenkomst niet alleen schriftelijk, maar ook bijvoorbeeld mondeling kan worden gesloten. Een benoeming van een bestuurder kan niet bindend zijn indien de bestuurder in kwestie daarmee niet heeft ingestemd. Het benoemingsbesluit zal dus door de bestuurder moeten worden aanvaard. Aanvaarding kan ook impliciet plaatsvinden en is evenals het benoemingsbesluit vormvrij.

Benoeming via arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst

De relatie tussen een vennootschap en haar statutair bestuurder krijgt daarnaast bovendien vorm via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Een andere mogelijkheid is om een bestuurder te werk te stellen via een zogenaamde managementovereenkomst die met de bestuurder persoonlijk wordt gesloten of via zijn eigen management bv.

Ontslag van statutair bestuurder

De statutair bestuurder kan op elk moment worden ontslagen door de entiteit die bevoegd was om hem of haar aan te stellen. Dit zal ofwel zijn de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) of de raad van commissarissen (RvC) bij zogenaamde structuurvennootschappen.

Beëindiging arbeidsrelatie door besluit statutair bestuurder

In beginsel heeft een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit tevens de beëindiging van de arbeidsrelatie tot gevolg. Voor het ontslag van een statutair bestuurder is geen vergunning van het UWV WERKbedrijf vereist. Dit is dus anders dan bij reguliere werknemers. Voor een statutair bestuurder gelden echter wel de opzegverboden bij ziekte, zwangerschap, enzovoorts. In dat geval kan een bestuurder dus enkel uit zijn hoedanigheid van bestuurder worden ontslagen. Wel behoudt hij zijn recht op beloning, tot dat niet langer sprake is van een opzegverbod.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media