Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst bevat de afspraken tussen werkgever en werknemer, onder meer wat betreft de functie, de arbeidsomvang en het salaris. Werkgever en werknemer maken echter in de praktijk meestal ook onderling afspraken met elkaar. Voor een aantal van dergelijke bijzondere afspraken zijn bepalingen in de wet opgenomen. In sommige branches worden deze afspraken van tevoren al vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

Bedingen uit de arbeidsovereenkomst

De werkgever neemt vaak bedingen in de arbeidsovereenkomst die dienen ter bescherming van haar belangen. Het concurrentiebeding, relatiebeding en anti-ronselbeding hebben nawerking na het einde van de arbeidsovereenkomst. Vaak is aan deze bedingen een boetebeding gekoppeld zodat er meer dreiging van uit gaat. Bescherming van de belangen van de werkgever tijdens het dienstverband worden vaak gevonden in het nevenactiviteitenbeding, maar ook weer in het geheimhoudingsbeding.

Proeftijd arbeidsovereenkomst

De proeftijd is de beginfase van het dienstverband waarin zowel werkgever als werknemer in principe zonder een geldige reden op te geven het dienstverband per direct kunnen beëindigen. Sinds de invoering van de WWZ kan een proeftijd niet zomaar altijd worden overeengekomen. De arbeidsovereenkomst zal sowieso minimaal voor de duur van zes maanden moeten worden aangegaan.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Nadat de proeftijd is verstreken kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Dit kan een contractueel overeengekomen opzegtermijn zijn, maar ook de wettelijke opzegtermijn. De vereisten hiervoor hangen af van de vraag of het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast is volgens onze wetgeving altijd toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist.

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)

In veel branches zijn collectieve arbeidsovereenkomsten van kracht (cao’s). Werkgevers waar een cao op van toepassing is dienen de inhoud van die cao toe te passen in hun arbeidsvoorwaarden. Als een cao van toepassing is in een branche biedt dit duidelijkheid over de arbeidsrechtelijke regels die van toepassing zijn, maar daarnaast biedt een cao ook een bepaalde mate van bescherming voor de werknemer.

Opvolgend werkgeverschap

Werknemers putten ook bescherming uit de regels omtrent opvolgend werkgeverschap. Als een werkgever als opvolgend werkgever kan worden beschouwd neemt de werknemer bepaalde rechten van zijn oude werkgever mee naar zijn nieuwe werkgever. Dit kan vergaande gevolgen hebben. Opvolgend werkgeverschap is vaak een dreigend probleem in de uitzendbranche, maar ook bij bedrijven die ondernemingen uit failliete boedels overnemen.

Ambtenarenrecht

Ambtenaren kennen geen privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst, maar worden publiekrechtelijk aangesteld. Dit zorgt ervoor dat voor ambtenaren afwijkende regels gelden, zoals de zogenaamde rechtspositieregelingen. Wel is het zo dat in de akte van aanstelling deels dezelfde elementen worden opgenomen als in een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Het ontslag van een ambtenaar loopt ook anders dan bij een gewoner werknemer. Het zogenaamde strafontslag lijkt op het civielrechtelijke ontslag op staande voet, maar het aanvechten van ontslag door een ambtenaar wordt weer op een erg afwijkende wijze uitgevoerd.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media