Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Ontslag na twee jaar ziekte

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht gedurende de eerste twee ziektejaren van een werknemer niet opzeggen. Er wordt echter wel gezegd dat het niet zozeer gaat om een verbod iemand ‘tijdens’ diens arbeidsongeschiktheid te ontslaan, maar om een verbod hem niet ‘wegens‘ ziekte te ontslaan. Er bestaan dus uitzonderingen op dit ontslagverbod tijdens ziekte. Indien er sprake is van een gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en deze reden geen verband houdt met iemands ziekte, zal de kantonrechter meestal toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Zo zal ontslag wegens een reorganisatie of wegens het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen wel mogelijk kunnen zijn indien een werknemer ziek is. Indien de werknemer ziek wordt nádat de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd of nádat de werkgever een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter indiende, was ziekte niet de reden voor het ontslag en kan de werknemer worden ontslagen.

Ontslag wegens ziekte

Ontslag wegens ziekte is soms mogelijk, maar is geen gouden regel. Onder bepaalde omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst toch worden beëindigd vanwege een oorzaak die direct verband houdt met de ziekte van de werknemer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer regelmatig ziek is. Zo heeft de kantonrechter te Zwolle in 2009 geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst moet eindigen indien de advocaat arbeidsrecht van de werkgever aantoont dat het ziekteverzuim van een werknemer zulke ingrijpende gevolgen voor haar productie- en bedrijfsprocessen heeft dat, mede gelet op alle andere overige omstandigheden van het geval zoals de frequentie en de duur van het ziekteverzuim, de oorzaak ervan en het uitzicht op genezing, de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht moet eindigen. De rechter zal de situatie waarbij de werkgever door de ziekte van de werknemer in financiële problemen raakt laten meewegen in zijn oordeel of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Ontslag na twee ziekte

Als een werknemer twee jaar of meer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt is geweest geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dit wil echter niet zeggen dat een arbeidsovereenkomst dan automatisch is geëindigd. Een werkgever zal nog steeds ontslag moeten aanvragen.

Procedure werknemer bij ontslagaanvraag UWV

Bij een ontslagaanvraag bij het UWV zal de werkgever moeten onderbouwen dat:
• De werknemer hoogstwaarschijnlijk niet binnen 36 weken zal herstellen;
• De werknemer door middel van scholing of andere ondersteuning geen passende werkzaamheden binnen het bedrijf kan verrichten.

Poortwachterstoets voor aanvraag WIA-uitkering

Een werkgever hoeft normaliter na twee jaar ziekte geen loon meer door te betalen. Dit is echter anders als het UWV na twee jaar ziekte van oordeel is dat de werkgever te weinig heeft gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Dit wordt de zogeheten Poortwachterstoets genoemd. Deze toets wordt uitgevoerd op het moment dat de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Wat is een loonsanctie?

Als het UWV van mening is dat de werkgever tekort is geschoten in zijn re-integratieverplichting, kan de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever met een jaar worden verlengd. Dit wordt een loonsanctie genoemd. Daarnaast zal de werkgever de werknemer in deze periode niet mogen ontslaan. Het UWV voert de Poortwachterstoets uit aan de hand van het re-integratieverslag dat is opgesteld door de werkgever.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten in Amsterdam heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag tijdens ziekte. De AMS advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Indien een dergelijke kwestie bij u speelt, kan de advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten u dan ook advies geven.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media