Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Arbeidsongeschiktheid

Een medewerker die door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat is het werk te doen dat hij geacht wordt te verrichten, is arbeidsongeschikt. Bij arbeidsongeschiktheid hebben zowel de werknemer als de werkgever verplichtingen met betrekking tot de re-integratie van de werknemer. Het is namelijk de bedoeling dat de werkgever zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dit kan ofwel in zijn eigen functie zijn of in een aangepaste functie.

Re-integratieverplichtingen bij ziekte

Indien een werknemer te ziek is om te werken rusten er op zowel de werkgever als de werknemer verplichtingen die tot doel hebben re-integratie in het werk te bevorderen. De werkgever zal een bedrijfsarts moeten inschakelen die een re-integratieplan opstelt. Daarnaast dient de werkgever aan de hand van de aanwijzingen van de bedrijfsarts de werknemer te laten re-integreren in het werk, bijvoorbeeld door passende arbeid ter beschikking te stellen. Passend werk kan ook bij een andere bedrijf worden gevonden. Dit heet het tweesporentraject.

Verplichtingen werknemer bij ziekte en second opinion UWV

Aan de andere kant heeft de werknemer de verplichting actief mee te werken aan diens eigen re-integratie. Doet hij dat niet, dan loopt hij het gevaar dat zijn loon wordt opgeschort. Maakt hij het erg bont, dan dreigt ontslag. Indien werkgever en werknemer het oneens zijn over de wijze van re-integratie, kan zowel door de werkgever als de werknemer een zogenaamde second opinion bij het UWV worden aangevraagd.

Ontslag na twee jaar ziekte

Als de re-integratie inspanningen niet daadwerkelijk tot re-integratie leiden en de werknemer is meer dan twee jaar ziek, dan kan het dienstverband makkelijker worden beëindigd. Het ontslagverbod tijdens ziekte geldt na twee ziektejaren namelijk niet meer. De werkgever zal nog steeds een ontslagvergunning moeten aanvragen, maar zal die in de regel gemakkelijk krijgen indien hij aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan.

Arbowetgeving

De arbeidsomstandighedenwet zorgt ervoor dat werknemers op een veilige wijze hun werk kunnen uitvoeren. De basis van de arbowetgeving is de Arbowet. Deze wet is verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. In deze regelingen zijn veel verplichtingen voor de werkgever opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de werkplek een veilige omgeving is, maar ook werknemers worden in deze regelingen verplichtingen opgelegd.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media