Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Aanvechten ontslag ambtenaar

De ontslagprocedure van een ambtenaar bestaat uit verschillende stappen, die hier zullen worden behandeld. Hierbij zal ook de mogelijkheid voor de ambtenaar aan bod komen om tegen zijn (voorgenomen) ontslag te ageren.

Ontslag ambtenaar begint schriftelijk

Voordat een werkgever over kan gaan tot ontslag dient hij de ambtenaar eerst schriftelijk het voornemen tot ontslag kenbaar te maken. De ambtenaar krijgt vervolgens de gelegenheid hierop te reageren door middel van een zienswijze. Deze dient schriftelijk te worden ingediend bij de werkgever.

Aanvechten van ontslagbesluit

Mocht de zienswijze de werkgever niet op andere gedachten brengen dan zal de werkgever dat in een besluit aan de werknemer kenbaar maken. Dit is het ontslagbesluit. In dit besluit zullen ook de gronden voor het ontslag moeten worden genoemd. Tegen een ontslagbesluit kan bezwaar worden gemaakt door binnen zes weken een bezwaarschrift bij de werkgever in te dienen.

Beslissing bezwaar tegen ontslagbesluit ligt bij werkgever

De werkgever zal vervolgens een beslissing op bezwaar moeten nemen. Indien het bezwaar in stand blijft bestaat de mogelijkheid om tegen de beslissing op het bezwaar beroep in te stellen bij de rechtbank. Tot slot is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Dit kan bijvoorbeeld bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Wat houdt een bovenwettelijke uitkering in?

Sinds 2001 vallen ambtenaren onder de werkloosheidswet (WW). Aangezien de WW veelal lager uitvalt dan vroegere pachtgeldregelingen waaronder ambtenaren vielen, is de zogenaamde bovenwettelijke uitkering in het leven geroepen. Dit is een aanvullende uitkering op de reguliere WW, ZW of WARZO-uitkering. Het kan daarnaast ook gaan om een aansluitende uitkering die ingaat nadat de termijn waarop recht bestaat op WW, is verstreken. Tot slot kan het gaan om een aanvulling op het loon als een ambtenaar een nieuwe baan vindt en daar minder gaat verdienen dan in de vorige functie het geval was.

Bovenwettelijke uitkeringen per sector

Per sector gelden verschillende bovenwettelijke uitkeringsregelingen. Als voorbeeld kunnen worden genoemd:
• De werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO);
• De werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO);
• De regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO);
• De regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid voortgezet onderwijs (ZAVO);
• Het besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector defensie.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media